PROGRAM UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GROOMERÓW 

ocgroomeraUbezpieczenie OC Groomerów – zabezpieczeniem przed roszczeniami finansowymi klientów.
Proponujemy groomerom ubezpieczenie swojej zawodowej odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone klientom lub ich pupilom. Ochronę ubezpieczeniową można nabyć w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Groomerów, dedykowanej osobom wykonującym zawód groomera. „Program Ubezpieczenia Groomerów Polskich” (PUGP) realizowany jest przez ubezpieczającego – firmę Petspot Sp. z o.o. przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. z siedzibą w Warszawie.

W sprawie ubezpieczenia
48 570 111 221
W sprawie szkody
szkody.korporacyjne@axa.pl

CO WYRÓŻNIA NASZ PROGRAM:

 • SZEROKI ZAKRES OCHRONY
 • ODPOWIEDNIE SUMY GWARANCYJNE
 • KONKURENCYJNA WYSOKOŚĆ SKŁADKI
 • WARUNKI UBEZPIECZENIA
 • 3 KROKI DO UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna każdego groomera z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonywane usługi w zakresie:
1/ OC deliktowego za szkody:
– na osobie usługobiorcy, w tym wynikające z pogryzienia przez inne psy przebywające w lokalu,
– rzeczowe, w tym polegające na konieczności leczenia lub utracie zwierzęcia wskutek działania groomera, jego pracowników lub innych klientów (np. wskutek pogryzienia przez inne psy),
2/ OC contraktowe (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi groomerskiej dla psów i kotów) za szkody:
– rzeczowe usługobiorcy, polegające na konieczności leczenia zwierzęcia,
– rzeczowe usługobiorcy, polegające na utracie zwierzęcia (śmierć wskutek zranienia, ucieczka zwierzęcia z miejsca świadczenia usługi, kradzież).
Ochroną ubezpieczeniową, objęte jest działanie lub zaniechanie groomera oraz jego pracownika lub zleceniobiorcy, w tym rażące niedbalstwo.
W ramach ubezpieczenia, ubezpieczyciel pokryje także szkody wynikające z użycia produktów wykorzystanych w celu wykonania usługi.

SUMY GWARANCYJNE:
Ubezpieczyciel w razie postania szkody wypłaca odszkodowanie osobie poszkodowanej do wysokości sum gwarancyjnych wynoszących 50.000 za jeden i 100.000 za wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, nie więcej niż:
1/ za szkody na osobie do 25.000 za jeden i 50.000 za wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstałe z czynu niedozwolonego (delict)
2/ 15.000 za jeden i 25.000 za wszystkie szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (contrakt)
3/ 10.000 za wszystkie wypadki i szkody z tytułu tzw. kosztów sądowych.

OPŁATA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
Opłata na składkę ubezpieczeniową płatna jest miesięcznie z góry w wysokości:
– za groomera 27 zł (24 dla członka PSG)
– za każdego pracownika 15 zł (11,50 za pracownika, członka PSG)
UWAGA! – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono Deklarację Przystąpienia do ubezpieczenia.  Opłata na składkę za pierwszy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej płatna jest niezwłocznie po złożeniu Deklaracji, a opłata na składkę za każdy kolejny okres ochrony w terminie do ostatniego dnia opłaconej, trwająceh ochrony ubezpieczeniowej. Brak opłaty składki do ostatniego dnia miesiąca trwającej ochrony powoduje nieprzedłużenie ochrony na kolejny miesięczny okres ubezpieczenia.

UWAGA !

Informacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:
 1. przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia opisane są w § 2 i § 5 WU oraz treści Polisy Nr (wyciąg z Polisy do pobrania)
 1. ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w § 6 i  § 13 WU oraz w treści Polisy Nr (wyciąg z Polisy do pobrania)
Treść Polisy, w tym zawarte w Polisie Postanowienia Dodatkowe, zachowuje pierwszeństwo przed treścią Warunków Ubezpieczenia.
Pliki do pobrania:

 pobierz – Warunki Ubezpieczenia 

 pobierz – Wyciąg z Polisy, w tym Postanowienia dodatkowe 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA ?

 1. Pobierz formularz Deklaracji Zgody
 1. Za pośrednictwem formularza w zakładce „Ubezpieczam się” prześlij do nas Deklarację Zgody – pamiętaj aby Deklaracja była wypełniona i czytelnie podpisana. Do komputera można ją przesłać jako zdjęcie z telefonu lub plik ze skanera.
 1. Do 24 godzin od wysłania nam Deklaracji Zgody prześlemy wiadomość z podaniem numeru konta bankowego na wpłatę opłaty na składkę.
 1. Po dokonaniu wpłaty na składkę, na podany adres e-mail zostanie wysłany Certyfikat, potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową Państwa zawodowej odpowiedzialności cywilnej.
Pliki do pobrania:

 pobierz – Deklaracja Zgody 

Nasza strona korzysta z ciasteczek !